Cultuur, Taal en Onderwijs

Europa is een kleurige lappendeken van regio´s met eigen taal, cultuur, geschiedenis, tradities en identiteit. Samen vormt het de Europese cultuur. Die is dus per definitie gebaat bij het voortbestaan van die eigenschappen en tradities. Gemeenschappen worden in hun eigenheid erkend, zodat de geschiedenis en gemeenschapszin kunnen voortleven met alle tradities die daarbij horen.

Versterk lokale tradities, cultuur en gemeenschapszin

 • Vanuit Europa moet oog zijn voor kleinschaligheid en gemeenschappen. Verantwoordelijkheden moeten daar zo dicht mogelijk bij worden belegd. Die bestuurslagen weten wat van waarde is en in de gemeenschap leeft.
 • Europese regelgeving mag dan ook niet ten koste gaan van de culturele eigenheid van groepen en gemeenschappen.  
 • Wij streven met elkaar naar een structurele schone lucht, maar dat betekent geen verbod op zeer incidentele uitstoot ten koste van bijvoorbeeld onze paasvuren. Wij streven met elkaar naar veiligheid. Maar dat mag niet ten koste gaan van tradities als carbidschieten of versierde wagenoptochten. Wij streven met elkaar naar het voorkomen van dierenleed, maar zulks ter beoordeling van het lokale gezag dat bekend is met tradities en de omgang met dieren. Een cultureel feest zoals Kallemooi op Schiermonnikoog met een haan die kort in de mast hangt, mag dan ook niet worden belemmerd als gevolg van nieuwe Europese richtlijnen voor dierenwelzijn als deel van de Green Deal.
 • Gedetailleerde Europese regelgeving en de interpretatie daarvan leiden tot schrijnende situaties. Het leidt ertoe dat soms dorps- en buurtfeesten niet meer worden georganiseerd, omdat de vrijwilligers aanlopen tegen onmogelijke opgaven, vuistdikke regelpakketten met richtlijnen en vergunningsaanvragen. Als een trekker met aggregaat niet meer inzetbaar is bij het opbouwen van de jaarmarkt, omdat het stikstofmodel wordt toegepast, dan wordt het vieren van de dorpsgemeenschap ontmoedigd in plaats van versterkt.
 • Waar Europese regelgeving inbreuk maakt op nationale en lokale gebruiken, gewoonten, tradities, feesten en folklore van culturele, sportieve of religieuze aard, kan het bevoegde nationale of lokale gezag afwijken van de Europese norm.
 • We zijn tegen een Europees verbod op ritueel slachten; lidstaten moeten hier zelf een standpunt over kunnen innemen.

Leefbaarheid, taal en sport

 • Bij het verdelen van Europese (cultuur)gelden moet meer oog komen voor de landelijke gebieden en is leefbaarheid belangrijker dan rendement. Er moet actief geïnvesteerd worden in gebieden waar de bevolkingsdichtheid lager is en het voorzieningenniveau afneemt. Juist in die gebieden is de noodzaak het grootst. De EU dient geen subsidies te verstrekken voor cultuur, taal en sport, tenzij het hier gaat om landoverstijgende verbindingen.
 • De Super League voor het Europese clubvoetbal komt er niet. De nationale voetbalfederaties houden regie over de Europese competities via de UEFA. Er komen mogelijkheden om een minimumaantal ‘home grown’-spelers op te stellen in nationale en Europese competities, met ten minste 6 in Nederland geboren of getogen spelers plus maximaal 5 buitenlandse spelers, zoals ooit voorgesteld door Johan Cruyff.
 • We willen de liberalisering van de online gokmarkt, die tot veel verslaving geleid heeft, zo ver mogelijk terugdraaien. Om in Nederland de gokverslaving terug te dringen moeten niet elders gokmogelijkheden Verkiezingsprogramma Europa 2024 Beperk en versterk 38 ontstaan. We willen de reclame reguleren en de deelname van minderjarigen verbieden, waarbij de aanbieders aansprakelijk worden gesteld voor hun deelname.
 • Niet alles hoeft centraal in Europa geregeld te worden. We hechten aan de bijzondere samenwerking met Vlaanderen vanwege de gemeenschappelijke taal en culturele wortels, alsook met de aangrenzende Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Niet alleen het kabinet, maar ook de Tweede Kamer moet in die relatie investeren.
 • Landen moeten zich beter houden aan de afspraken die gemaakt zijn in het kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden en het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en elkaar aansporen hetzelfde te doen. Als blijkt dat regeringen dit niet actief doen moeten er sancties opgelegd kunnen worden, meer dan alleen een evaluatierapport, die regeringen verplichten stappen te zetten.
 • Wij staan voor een levendige samenwerking tussen regionale minderheden en sprekers van minderheidstalen. Het goed ontwikkelen van de gebiedseigen talen zoals het Fries is van onschatbare waarde en tige wichtich voor een meertalige omgeving.

Downloads