Zo staat Nieuw Sociaal Contract in Europa

Europa lijkt soms ver weg, maar de invloed ervan op ons dagelijks leven is onmiskenbaar groot. We zien het in de beperkingen die boeren ervaren bij het ondernemen, in de obstakels die mooie burgerinitiatieven ondervinden door soms absurde EU-regels zoals verplichte aanbestedingen. Traditionele gebruiken staan onder druk. Tegelijk wordt de ontwikkeling van nieuwe woningen en wegen belemmerd door Europese stikstofregels. Bovendien ervaren we te vaak overlast door arbeidsmigranten en mensen uit veilige landen.

Europa is op sommige gebieden van essentieel gezien de grote uitdagingen waar we voor staan, zoals oorlog op ons continent, toenemende immigratie en klimaatverandering. Wij willen dat  Europa terugkeert naar zijn kernwaarden: het bevorderen van vrede en welvaart in een vrij en democratisch Europa.

NSC pleit voor een beleid van 'Beperken én versterken' binnen Europa. We streven naar minder migratie, minder bureaucratische regels en een terughoudende uitbreiding van de EU. Tegelijkertijd pleiten we voor sterkere buitengrenzen, verhoogde veiligheid en betaalbaarheid van eigen geproduceerd voedsel en medicijnen. We geloven dat deze koers de beste weg voorwaarts is om de belangen van Nederlanders te waarborgen binnen Europa.

De omslag van het verkiezingsprogramma

Vrede en Veiligheid versterken

We moeten ons verdedigen tegen de agressie van Rusland, voorbereiden op het nationalisme van America First en de geopolitieke opkomst van China. Europa is te afhankelijk van het buitenland voor onze defensie, digitale vrijheid en veiligheid, energie, voedsel en medicijnen. 

Migratie beperken

Ons dichtbevolkte Nederland heeft te maken met te hoge aantallen migranten die komen voor arbeid, asiel en studie. Die instroom zorgt voor problemen in de volkshuisvesting, gemeenschapszin en bestaanszekerheid. Europa kan het tij van massamigratie nog steeds niet keren. Wij willen migratie beperken.

Bestaanszekerheid en goed bestuur

De EU-regelgeving is te ver doorgeschoten. Wij willen binnen Europa gezamenlijk heldere doelen stellen maar de uitvoering bij lidstaten afzonderlijk laten. Alleen zo kunnen we de welvaart en bestaanszekerheid van mensen in Nederland beschermen en versterken. Niemand wenst immers armoede.
Op het gebied van goed bestuur willen we veel meer openheid en meer ruimte voor lidstaten zelf. Minder nieuwe wetten maar veel meer focussen op de uitvoerbaarheid van regels. We willen optrekken met gelijkgezinde landen ten aanzien van de rechtsstaat en democratie.